Projects

QCD Phase Transitions and Thermal Field Theory
   Pengfei Zhuang, Gaoqing Cao, Tao Xia, Ziyue Wang
Particle Production in Heavy-ion Collisions
   Pengfei Zhuang, Zhe Xu, Kai Zhou, Baoyi Chen, Hang He
Quarkonium dissociation at strong magnetic field in potential model
   Pengfei Zhuang, Xingyu Guo, Shuzhe Shi
Fluctuations evolution in fluid dynamics
   Pengfei Zhuang, Jinfeng Liao, Shuzhe Shi